BIOEKONOMIKA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR Vás zve na workshop BIOEKONOMIKA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ - model meziresortní spolupráce z Bádenska-Württemberska.

Akce se koná dne 27. února 2019 od 13.00 do 16.00 hod. v prostorách Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 1076/27, Praha 6 – Podbaba.

Národní klastrová asociace organizuje tento workshop pro odborníky z výzkumu a praxe a pro zástupce vládních institucí zainteresované v tématu bioekonomiky a možnostech jejího strategického rozvoje v České republice.

Hostem workshopu je Prof. Dr. Ralf Kindervater, výkonný ředitel státní agentury BIOPRO Baden-Württemberg GmbH, který seznámí účastníky workshopu s milníky rozvoje bioekonomiky v Bádensku-Württembersku (BW), jako je společná tvorba státní strategie pro bioekonomiku, fungování finančního programu pro podporu inovací v bioekonomice a vybudování funkční infrastruktury pro implementaci bioekonomické strategie spolkové země Bádenska-Württemberska.

Národní klastrová asociace organizuje tento workshop v rámci projektu DanuBioValNet, jehož cílem je systematický rozvoj bioekonomiky a iniciace spolupráce mezi resorty v každé ze zúčastněných zemích v souladu s aktualizovanou Bioekonomickou strategií Evropské komise 2018-2030. V ČR se tato meziresortní spolupráce dotýká především MŽP, MZe, MPO a MMR, což jsou resorty pokrývající záběr bioekonomiky od řešení klimatických změn, přes dostatečnou produkci obnovitelných biologických zdrojů až po jejich zpracování s cílem postupné náhrady fosilních zdrojů, a související tvorbu pracovních míst. Chceme s Vaší pomocí vybudovat meziresortní platformu odborníků pro bioekonomiku v ČR s cílem vyššího využití biologických obnovitelných zdrojů v ČR jako předpokladu pro budoucí fungování „post-ropné“ společnosti. Workshop s ředitelem BIOPRO nám ukáže, jak se to dá dělat.

Program ZDE.

Registrujte se ZDE.

 

DanuBioValNet - Partnerství mezi klastry pro posílení ekoinovací budováním společné sítě s vysokou přidanou hodnotou pro Dunajský region v oborech využívajících obnovitelné biologické zdrojeProject co-funded by European Union funds (ERDF, IPA).