Co je klastr

Pojem klastr je definován jako „geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, firem v příbuzných oborech, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétních oborech, které spolu soutěží, ale také spolupracují“ (Porter, 1998,
s. 213).

Slovo „klastr“ se v praxi používá nejen pro výše uvedenou přirozenou územní aglomeraci, ale i pro označení klastrové iniciativy či klastrové organizace. Skutečný význam se pak odvozuje od daného kontextu. Termín „klastr“, „klastry“ je chápán v širším slova smyslu jako řízené, vědomě spolupracující oborově specializované sítě zahrnující jak samotné klastrové organizace, tak jejich členy.
Pojem klastrová politika je definován jako „specifické vládní úsilí zaměřené na podporu rozvoje klastrů“. Realizátorem tohoto úsilí
a příjemcem výsledné podpory je v podmínkách ČR a v souvislosti s životním cyklem klastru:

1. klastrová iniciativa jako „organizované úsilí ke zvýšení růstu a konkurenceschopnosti klastrů v rámci regionu, zahrnující klastrové firmy, vládu a/nebo výzkumnou komunitu“ (Sölvell, Lindqvist a Ketels, 2003, s. 9), které zajišťuje pověřený facilitátor ve spolupráci s ostatními stakeholdery;

2. klastrová organizace, která je definována jako „organizované úsilí k facilitaci rozvoje klastru, které může mít různé formy od neziskových sdružení přes veřejné agentury až po firmy“ (Schretlen et al., 2011, s. 6).

Více o klastrech se dozvíte v níže uvedené publikaci:

2015. Oborové klastry, nová strategie zvyšování konkurenceschopnosti firem a regionálního rozvoje. BŘUSKOVÁ, Pavla.  Zpracováno             v roce 2003, revidováno v červnu 2015. Dostupné zde.