Internacionalizace klastrů v projektu CluStrat

LOGO CluStrat+NCA

Národní klastrová asociace (NCA) je v období let 2011-2014 partnerem strategického projektu CluStrat, který je zaměřen na podporu inovací prostřednictvím nových  klastrových koncepcí v zemích středoevropského regionu. V rámci jedné z projektových aktivit byl uspořádán expertní workshop k tématu internacionalizace, který se konal dne 31. 1. 2013 v  konferenčních prostorách MPO v Praze.

Téma internacionalizace se dotýká všech klastrových organizací, kterých je v ČR dle posledního průzkumu NCA zhruba 80, převážně ze zpracovatelského průmyslu a technologií s postupným nárůstem klastrů v tzv. vynořujících se odvětvích, kreativních průmyslech, socio-ekonomických oborech a v sektoru služeb.

Vyhledávání spolupráce se zahraničními klastry, zapojování se do společných mezinárodních projektů a klastrových platforem, vytváření zázemí pro expandující členské firmy klastru v zahraničí či vznik silných oborových evropských metaklastrů je trend, který podporuje Evropská komise v rámci své klastrové politiky. Strategii internacionalizace by měla mít každá klastrová organizace a její naplňování je jedním z kritérií pro dosažení tzv. klastrové excelence, tj. hodnocení, které provádí Evropská komise v zájmu zvyšování kvality a efektivnosti řízení klastrových organizací a sítí.   

O tom, že si důležitosti tématu internacionalizace klastry uvědomují, svědčí účast téměř 45 zástupců klastrových organizací, firem, univerzit a neziskového sektoru z území celé České republiky. Ukázalo se, že připravený program je zaujal. Hlavním spíkrem expertního workshopu byl totiž Enric Pedrós, manažer klastru FEMAC ze Španělska, jenž posluchačům nabídl více než patnáctileté zkušenosti a znalosti z jím vedeného katalánského klastru zemědělské techniky. Jeho interaktivní prezentace byla doslova znázorněním „cesty“ k úspěchu jak v managementu a internacionalizaci klastru, tak v získání zlaté značky excelence za řízení klastru udělené Evropskou komisí v r. 2012.

Významným poselstvím Enrica Pedróse pro české manažery klastrů je to, že internacionalizace byla v klastru FEMAC od prvopočátku součástí jeho aktivit. Je zřejmé, že často používaný argument „nejdříve si uděláme pořádek doma a potom se podíváme, co by se dalo dělat jinde“ neplatí, a že internacionalizace musí mít své strategické vymezení již v rámci facilitace a založení klastrové organizace. Enric nevynechal žádnou příležitost k navazování nových mezinárodních vazeb a účastní se klíčových evropských a globálních (TCI) klastrových konferencí. Výsledkem je nejen to, že je zván do zemí s rozvíjející se i rozvinutou klastrovou politikou k prezentaci klastru FEMAC jako příkladu nelepší praxe, ale především, že má FEMAC rostoucí export a fungující obchodní a podnikatelské aktivity jak v Evropě, tak například v zemích Jižní Ameriky. V současné době zve FEMAC ostatní evropské klastry včetně českých – prostřednictvím NCA – k vytvoření konsorcia se zaměřením na téma „resources efficiency“ pro účast v nové iniciativě „European Strategic Cluster Partnership“ vyhlášené na podporu dalšího rozvoje internacionalizace klastrů v rámci programu CIP.

Druhým zajímavým tématem workshopu CluStrat k internacionalizaci byly možnosti spolupráce českých firem s Izraelem, které otevřel Jiří Slezák ze společnosti MINTZBERGER, na základě účasti na akci International Business Week - IBW#3, konané v září loňského roku v Tel-Avivu. Ve své prezentaci podtrhl faktory mimořádně úspěšné izraelské politiky podpory podnikání, rozvoje inovační infrastruktury a oborového zaměření izraelských klastrů. Současně informoval o potenciálu českých klastrů pro spolupráci v rámci podmínek, které Izrael pro Českou republiku vytváří. To zcela potvrdil ve svém vystoupení vzácný host workshopu, pan Jaakov Levy, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec státu Izrael v ČR, který poukázal na úspěchy česko-izraelské spolupráce, zejména v oblasti výzkumných projektů financovaných prostřednictvím programu GESHER/MOST. Ročně se organizuje 4 – 5 misí v oborech, jako je medicína, zemědělství, energetika a další hi-tech obory včetně bezpečnostních technologií a vodní hospodářství. Novými oblastmi zájmu o spolupráci klastrů a firem je optika, letectví, zdravotnické vybavení a obranné systémy. Viceprezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory, pan Petr Beneš doplnil tato vystoupení informacemi o akcích, které každoročně pořádají s cílem umožnit navázání kontaktů a usnadnit tak vzájemnou spolupráci.

Operativní vyhledání potřebných izraelských partnerů nabídla ve svém vystoupení i Daniela Váchová, koordinátorka sítě Enterprise Europe Network (EEN) z Technologického centra AV ČR, která demonstrovala rostoucí efektivnost služeb sítě EEN pro malé a střední podniky na provedených hodnoceních Evropské komise. Služby na podporu mezinárodní spolupráce nově nabízí EEN i pro klastrové organizace, což se odrazilo i na členství TC AV v Národní klastrové asociaci.

S tím, že i nadále bude internacionalizace akcentována v rámci programů strategické podpory klastrů v nadcházejícím období 2014 - 2020 seznámili zástupci odboru implementace strukturálních fondů MPO, Marcela Příhodová a Robert Wenzel, který rovněž shrnul využívání současných nástrojů podpory internacionalizace v klastrových organizacích. K nim patří i program CORNET, který umožňuje spolufinancování spolupráce partnerských projektů asociací/klastrů zaměřené na kolektivní výzkum za minimální participace dvou zemí programu CORNET, k nimž patří Rakousko, Německo, Česká republika, Belgie, Holandsko a Polsko (www.cornet-era.net).

Projekt CluStrat, jehož strukturu a cíle v úvodu prezentovala Pavla Břusková, prezidentka NCA, se zabývá mapováním stávajících inovačních způsobů a forem reagování na nové společenské výzvy, jakými je aktivní stárnutí, zelená ekonomika a udržitelná mobilita v partnerských regionech Střední Evropy. Porozumění těmto výzvám a připravenost klastrů na vznikající tržní příležitosti je přidanou hodnotou projektu CluStrat, kdy včasná identifikace a rozvoj vynořujících se oborů a integrace průřezových témat (internacionalizace, gender v inovacích a transfer technologií) do vlastní činnosti, pomůže zvýšit konkurenceschopnost klastru, zúčastněných firem i regionu, ve kterém působí.

NCA provedla šetření v oblasti vynořujících se oborů v Moravskoslezském kraji, kde mezi obory souvisejících s aktivním stárnutím dominuje biomedicína, v tématu zelené ekonomiky je to technologie „waste2energy“ a v udržitelné mobilitě se rozvíjí výzkum a komercializace ve sféře elektromobility. Ke konkrétním výsledkům ve svém regionu došla také druhá partnerská organizace v projektu CluStrat za ČR, kterou je Karlovarská agentura rozvoje podnikání. Následná komparace se všemi zúčastněnými regiony umožní odhalit jak mezery, tak příležitosti pro další formování regionální, národní i nadnárodní – evropské politiky na podporu inovací v prostředí klastrů.

Projekt CLUSTRAT je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa.

Pozvánku s programem naleznete  zde:

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii:

Prezentace přednášejících najdete v sekci ke stažení: