MAPOVÁNÍ A VÝSLEDKY

Kontext

Program Horizont 2020 stanovuje sedm priorit identifikovaných Evropskou unií jako oblastí,
v nichž je třeba strategicky investovat do výzkumu a inovací ve prospěch evropských občanů. Mezi hlavní společenské výzvy, na které se Evropa musí v následujícím období zaměřit, patří:

  1. Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky
  2. Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika
  3. Zajištěná čistá a účinná energie
  4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
  5. Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin
  6. Evropa v měnícím se světě - společnosti podporující začleňování
  7. Zabezpečené společnosti - ochrana svobody a bezpečnosti Evropy

Partneři projektu CluStrat zacílili svou tříletou práci na konkrétní vynořující se obory související s výzvami v bodech 1, 3 a 4. Jedná se o témata:

  • aktivní stárnutí
  • zelená ekonomika
  • udržitelná mobilita

 

Mapování vynořujících se oborů a horizontálních – průřezových témat v krajích České republiky

V první fázi projektu bylo provedeno mapování vynořujících se oborů v krajích dle sídla projektových partnerů (v ČR – Moravskoslezský a Karlovarský kraj). Výsledky byly zpracovány do Zpráv o regionálním potenciálu v jednotlivých regionech a komunikovány se zástupci vedení krajů. Smyslem identifikace silných stránek, případně mezer, v oblasti vynořujících se oborů v krajích bylo doporučení k jejich využití pro posílení regionálního ekonomického rozvoje na bázi daného vynořujícího se oboru a následná profilace se v něm.

Druhým krokem bylo mapování tzv. horizontálních -  průřezových témat: internacionalizace gender v inovacích (včetně aspektů diverzity) a transfer znalostí a technologií. Tato témata, jejich využití, rozvoj a podpora, jsou chápána jako faktory s potenciálem ovlivnit vznik regionálních inovací, které obohatí a propojí tradiční odvětvové klastry širokou škálou nových oborů, zahrnujících například sociální služby, péči o zdraví, udržitelné materiály, nanotechnologie, „zelené“ technologie, logistiku a dopravu a mnoho dalších.

Po provedeném mapování a jejich vyhodnocení následovaly návrhy pilotních akcí, kdy se partneři z ČR spojili  v rámci společného pilotního projektu „Transregionální klastrování zohledňující společenské výzvy” se slovenským partnerem Únií klastrov Slovenska.

Realizované individuální pilotní projekty testující nové koncepce a obory, zpracované studie a následné závěry se promítly do společné strategie a akčního plán projektu CluStrat pro další rozvoj regionu Střední Evropa.

Mapování a výsledky v Karlovarském kraji (ke stažení zde)

Mapování a výsledky v Moravskoslezském kraji (ke stažení zde)

Národní dialog ke klastrovým koncepcím – Evropské inovační partnerství

Národní dialog ke klastrovým koncepcím – Evropské inovační partnerství