Pilotní akce v oblasti lázeňství a balneologie

Hlavním cílem bylo zejména zmapovat situaci v Karlovarském kraji s ohledem na počet a složení subjektů poskytujících lázeňskou péči včetně návazných oborů a služeb. Dalším krokem bylo zjistit ochotu lázeňských a balneo subjektů pro vzájemnou spolupráci, řešit společně své problémy a překonávat překážky např. jejich spojením do Balneologického klastru, silného lázeňského uskupení pokrývající teritorium celého kraje. Tento lázeňský / balneologický subjekt fungující na bázi klastrového uskupení by mohl aktivně podporovat a upevňovat vzájemné vazby zástupců firem i veřejné správy. Expertům z firmy Cassia Development se podařilo připravit Studii o zjištění nejen současného stavu lázeňství, balneologie v regionu, ekonomických ukazatelích a úrovni spolupráce klíčových subjektů ale mj. také identifikovat významné firmy a subjekty z návazných oborů. S vybranými z nich se uskutečnilo 22 osobních setkání formou řízených rozhovorů, během kterých dotazovaní vyjádřili své postoje a popsali problémy, se kterými se v současné době potýkají. Součástí Studie je také zpracování Analýzy nákladů a přínosů podpory případně založeného Balneologického klastru, zmapování vhodných možností podpory ze strany Karlovarského kraje a doporučení budoucích aktivit / projektů, které povedou k dalšímu rozvoji této oblasti a podpoří efektivní využívání přírodních léčivých zdrojů (vzdělávání, věda a výzkum, přeshraniční a mezinárodní spolupráce apod.).

Výsledky Studie a závěry z uskutečněných rozhovorů byly představeny účastníkům na lednovém workshopu a Regionálním setkání v dubnu 2014. Během workshopu diskutovali účastníci v malých pracovních skupinách a nakonec se jim podařilo velmi dobře definovat překážky / problémy, které vnímají jako bariéry v rozvoji lázeňského / balneologického sektoru a které by rádi společně řešili (s podporou veřejné správy a výzkumného sektoru). Z hodnocených témat vyšly jako zásadní: chybějící / neexistující výzkum v oblasti balneologie, nedostatek odborníků z oboru, nezájem mladých lidí o studium balneologie, lobby farmaceutických firem, snížené platby zdravotních pojišťoven za léčebné pobyty, nedostatečná ochrana přírodních zdrojů, nekontrolovaná těžba surovin, nedostatečná dopravní infrastruktura, absence VŠ kolejního typu v regionu a nekvalitní marketing destinace.

Většina zúčastněných zástupců klíčových subjektů se shodla na potřebě a prospěšnosti existence klastrové organizace či iniciativy zabývající se výzkumem a vývojem (R&D), která by stmelila důležité hráče a podpořila jejich spolupráci. Současně se i většina zúčastněných klíčových hráčů shoduje na hlavních problémech, které je potřeba v oboru řešit a většina oslovených subjektů potvrdila zájem a přesvědčení o potřebě vzájemné spolupráce. Pouze polovina z nich je však připravena podílet se na této spolupráci finančně. Z toho je zřejmé, že i přestože byl prokázán velký potenciál pro založení balneologického klastru, iniciativa subjektů není dostatečná a panuje mezi nimi značná nedůvěra. 

Workshop – lázeňství a balneologie

Workshop – lázeňství a balneologie