POLSKO-ČESKÝ KLASTR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A ZDRAVOTNÍ TURISTIKY

Národní klastrová asociace začala dne 1. 1. 2019 realizovat projekt "POLSKO-ČESKÝ KLASTR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A ZDRAVOTNÍ TURISTIKY" a to v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Číslo prioritní osy: 11.4  Spolupráce institucí a komunit. 

Číslo investiční priority: 11.4.120  Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

Název: Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu.

Projekt předpokládá vytvoření klastru sdružujícího  subjekty z PL a ČR (např. územní samosprávy, firmy, školy, vysoké školy, NGO). Cílem tohoto klastru je propagace  ekonomických aktivit na PL-CZ pohraničí v oblasti zelené ekonomiky, zdravotní turistiky, udržitelného rozvoje a sociální ekonomiky. V rámci projektu bude vytvořena mezinárodní formální struktura, která bude zastupovat zájmy subjektů zabývajících se touto problematikou v pohraničí.