Přehled výzev OPPIK

NÁRODNÍ programy – OP PIK

 

OP PIK – termíny pro příjem žádostí jsou uvedeny u názvu programu níže a více informací naleznete zde:  https://www.agentura-api.org/programy-podpory/

 

                                                                                            OTEVŘENÉ VÝZVY

   Inovační vouchery – Výzva IV

Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. 1. 2019 do 30. 6. 2020

Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti MSP.

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iv/

 

   Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva II

Žádosti o podporu jsou přijímány od 16. 7. 2018 do 15. 1. 2020

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-efektivni-budovy-vyzva-ii/

 

   Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva IV

Žádosti o podporu jsou přijímány od 3. 12. 2018 (8:00) do 30. 9. 2019

Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a nakládání s energií. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Výstupem projektů bude rozšiřování moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-iv/

 

   Smart grids II – Výzva V

Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 2. 2019 do 30. 9. 2019

Cílem Výzvy V programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/smart-grids-ii/smart-grids-ii-vyzva-v/

 

   Smart grids II – Výzva VI

Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 2. 2019 (13:00) do 30. 9. 2019

Cílem Výzvy VI programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/smart-grids-ii/smart-grids-ii-vyzva-vi/

 

   Výzva Spolupráce – Klastry – Výzva VI

Žádosti o podporu jsou přijímány od 22. 7. 2019 do 29. 11. 2019

  • kolektivní výzkum

< >sdílená infrastrukturainternacionalizacerozvoj klastruhttps://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-klastry-vyzva-vi/

 

   Technologie – Výzva X

Žádosti o podporu budou přijímány od 23. 9. 2019 do 16. 12. 2019

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-x/

 

   Poradenství – Výzva I

Žádosti jsou přijímány od 5. 8. 2019 do 5. 12. 2019

Výzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky (dále jen „MSP“) na celém území ČR s výjimkou území NUTS 2 Praha. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/poradenstvi/poradenstvi-vyzva-i/

 

 

   Nemovitosti – Uhelné regiony – Výzva V

Žádosti budou přijímány od 16. 10. 2019 do 16. 3. 2020

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat MSP modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území dle kap. 8 Výzvy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí a/nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-v-uhelne-regiony/

 

   Nemovitosti – Cestovní ruch – Výzva IV

Žádosti budou přijímány od 16. 9. 2019 do 31. 3. 2020

Cílem Výzvy IV je výhradně modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Rekonstrukce stávajících objektů může být v rámci dobudování multifunkční infrastruktury spojena s pořízením nového technologického vybavení do maximální výše 30 % způsobilých výdajů.

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-iv/

 

   Obnovitelné zdroje energie – Výzva V

Žádosti jsou přijímány od 2. 9. 2019 do 31. 3. 2020

Cílem programu a Výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-v/

 

   Úspory energie – Výzva V

Žádosti budou přijímány od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020

Cílem Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-v/

 

   Smart grids I – Výzva V

Žádosti budou přijímány od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2019

Cílem Výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR.

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/smart-grids-i/smart-grids-i-vyzva-v/

 

 

Harmonogram výzev OP PIK 2019

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/aktualizace-harmonogramu-vyzev-op-pik-na-rok-2019---unor-2019--244352/

 

Kalendář akcí k OP PIK – najdete zde i semináře, které se konají zdarma:

 https://www.agentura-api.org/akce/

http://www.oppik.cz/

 

 

Další užitečné odkazy:

European Cluster Collaboration Platform

https://www.clustercollaboration.eu/open-calls

Harmonogram výzev OP VVV

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv

Horizon2020

https://www.h2020.cz/cs/seznamy/vyzvy

Interreg Danube Transnational Programme

http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/seed-money-facility-call