DanuBioValNet

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)

 

Národní klastrová asociace je jedním z partnerů projektu DanuBioValNet (Cross-clustering partnership for boosting eco-innovation by developing a joint bio-based value-added network for the Danube Region) - Partnerství mezi klastry pro posílení ekoinovací budováním společné sítě s vysokou přidanou hodnotou pro Dunajský region v oborech využívajících obnovitelné biologické zdroje

Přechod z tradičních oborů založených na fosilních zdrojích na obory využívající obnovitelné biologické zdroje (bio-based industries)
je jednou z hlavních výzev, kterým čelí celý Dunajský makroregion. Vzhledem k faktu, že fosilních zdrojů bude v budoucnu stále ubývat a bude nutné snižovat závislost na těchto zdrojích, poroste poptávka po ekoinovacích, které podpoří regionální rozvoj diverzifikací ekonomiky
a vytvořením nových pracovních příležitostí. Rozvoj nových hodnotových řetězců v oborech využívajících obnovitelné biologické zdroje,
od primárních produktů až po spotřebitelské trhy, může usnadnit spolupráce firem napříč regiony a obory. V současné době takovéto propojení v oblasti bioekonomiky v Dunajském regionu chybí.

Dunajský region je bohatý na rozsáhlé zdroje biomasy, znalostí a technologií (např.  zelené chemikálie, biopolymery a další biomateriály)
s jejich rozvinutým aplikačním sektorem (např. biofarmacie, automobilový průmysl, lékařské přístroje, pokročilé obaloviny), který může profitovat z inovací založených na využívání obnovitelných biologických zdrojů. Ovšem díky neexistujícímu propojení aktérů působících v oborech využívajících obnovitelné biologické zdroje nedochází k  potřebné identifikaci a budování důležitých hodnotových řetězců.

Proto si projekt DanuBioValNet klade za cíl rozvinout nové metody a nástroje vedoucí k propojení firem napříč Dunajským regionem. Klastry, jakožto nositelé oborové specializace a platformy propojující firmy, výzkumnou sféru a veřejný sektor, budou hlavním nástrojem pro hledání možností mezioborové spolupráce a vytváření nových hodnotových řetězců.

Výstupem projektu bude např. Společná klastrová strategie pro obory využívající obnovitelné biologické zdroje (Joint Bio-based Industry Cluster Policy Strategy - JBCS), mapování klastrů a hodnotových řetězců u těchto oborů, vytváření nových metod a nástrojů
pro meziklastrovou spolupráci a mnoho dalších. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou jak klastrové organizace a jejich malé a střední podniky, tak politická reprezentace, která bude těžit z JBCS a jejího politického rámce.

AKTIVITY PROJEKU:

 • Úvodní konference projektu DanuBioValNet proběhla 30.3.2017 v Kaiserštějnském paláci v Praze. Tiskovou zprávu, fotogalerii
       a videoreportáž naletnete zde: TISKOVÁ ZPRÁVAVIDEOREPORTÁŽ.
 • Regionální reporty o bioekonomice a jejím potenciálu naleznete ZDE.  
 • Mapování klastrů v oborech: fytofarmacie, pokročilé obaly využívající bioplast, eko-stavebnictví. Výsledky mapování klastrů v těchto            oborech za jednotlivé partnerké země i souhrnné zprávy za jednotlivé obory naleznete ZDE
 • Mapování hodnotových řetězců oborů: fytofarmacie, pokročilé obaly využívající bioplast, eko-stavebnictví. Souhrnné zprávy tohoto               mapování naleznete ZDE
 • Iniviativa BBCEI (BioBased Cluster Excellence Initiative) - v rámci této iniciativy bylo umožněno 5 vybraným klastrovým organizacím             projít benchmarkingem evropské klastrové excelence a získat bronzovou známku. Více ZDE. 
 • Školení pro klastrové manažery věnované rozvoji nových klastrových služeb proběhnou v Bulharsku (03/2018), Rumunsku (05/2018) a       Chorvatsku (06/2018). Všichni manažeři klastrových organizací jsou na tato školení srdečně zváni. Aktuální informace naleznete ZDE.
 • Semináře na roadmapping oborů: fytofarmacie, bio obaly využívající bioplast, eko-stavebnictví a nově i konopný průmysl jsou určeny             pro odboríky (zástupce firem, VaV, univerzit, veřejné správy a další) v daném oboru. Cílem je diskutovat aktuální trendy, příležitosti i               bariéry jednotlivých oborů a naplánovat cestu jejich dalšího rozvoje. Výstupy těchto seminářů budou zapracovány do připravované                 Společné dunajské strategie pro klastry v oborech využívajících biologické obnovitelní zdroje. Více informací o termínech a náplni                 těchto seminářů naleznete ZDE.

         Rostlina z minulosti rostlinou budoucnosti - tisková zpráva k akcím na podporu bioekonomiky v ČR a Dunajském regionu, které                         uspořádala Národní klastrová asociace 26. dubna 2018 v Praze. Tiskovou zprávu naleznete ZDE. 

 

Další konkrétní výstupy projektových aktivit naleznete na jeho oficiálních stránkách zde: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubiovalnet

 

Partneři projektu:

 1. BIOPRO Baden-Württemberg GmbH (Německo) – vedoucí partner
 2. Cluster Agentur Baden-Wuerttemberg (Německo)
 3. Anteja ECG (Slovinsko)
 4. Ministry of Education, Science and Sport (Slovinsko)
 5. PROUNION (Slovensko)
 6. Národní klastrová asociace (Česko)
 7. Romanian Cluster Association (Rumunsko)
 8. Institute for Economic Forecasting (Rumunsko)
 9. Ministry of Economy, Trade and Relations with Business Environment (Rumunsko)
 10. Association of Business Clusters (Bulharsko)
 11. Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur Ltd. (Rakousko)
 12. Ministry of Entrepreneurship and Crafts (Chorvatsko)
 13. Croatian Wood Cluster (Chorvatsko)

Přidružení partneři:

 1. Innovation Centre of Faculty of Mechanical Engineering (Srbsko)
 2. Montenegro Vine Cluster (Černá hora)
 3. Ministry of Finance and Economics Baden-Wuerttemberg (Německo)

 

Kontaktní osoba za Národní klastrovou asociaci:

Mgr. Zuzana Polová -  projektová manažerka

Tel.: +420 773 032 220
e-mail:polova@nca.cz

 

Více o projektu na jeho oficiálních stránkách: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubiovalnet