Setkání zástupců strojírenských firem ze Zlínského kraje

Dne 9.12.2015 se na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnilo setkání celkem padesáti zástupců strojírenských firem - jednoho z klíčových průmyslových odvětví ve zlínském regionu. Fakulta managementu a ekonomiky připravila toto setkání v souvislosti s mapováním potenciálu tohoto odvětví a možnosti spolupráce firem a síťování na podnět Zlínského kraje.

Na setkání vystoupila mimo jiné také prezidentka NCA, PaedDr. Pavla Břusková. Inspiraci pro další možné společné projekty zejména v oblasti výzkumu a inovací přednesli také manažeři úspěšně fungujících klastrů - Ladislava Glogara z Moravskoslezského automobilového klastru a Jaroslava Toufara ze zlínského Plastikářského klastru.

Děkanka Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně Drahomíra Pavelková na adresu setkání uvedla: „V současnosti se schází platforma pro vzájemné poznání a zlepšení komunikace mezi firmami strojírenských oborů na území kraje. V rámci této iniciativy je snahou nalézt styčné body pro spolupráci, formulovat klíčové problémy oboru a realizovat společné strategické projekty. V rámci mapování u těchto firem probíhá analýza stavu rozvoje strojírenství ve Zlínském kraji z pohledu specializace, inovační kapacity a dynamiky rozvoje. Tato analýza vychází ze zpracování tvrdých statistických dat a rovněž návštěv a rozhovorů s vedením firem.“

Na setkání firem na půdě univerzity byly pro účastníky připraveny inspirativní přednášky dvou zkušených praktiků působících ve firmách i v akademickém prostředí - profesora Jána Košturiaka a profesora Jiřího Marka. Oba představili své myšlenky o trendech a faktorech dalšího vývoje strojírenského průmyslu. Zástupci fakulty byly potom prezentovány výstupy z úvodní analýzy strojírenského průmyslu v Zlínském kraji.

Následující diskuze o možnostech rozvoje strojírenství a klíčových překážkách jeho rozvoje ukázala, že nejvíce firmy trápí nedostatek kvalifikované pracovní síly, nezájem mladých lidí o studium na technických oborech, nedostatek absolventů učňovských a středních škol a také absence vysokoškolských absolventů strojírenských oborů, což je dáno i malým zastoupením těchto oborů na univerzitě ve Zlíně. Univerzita v dalším období chystá rozšíření těchto oborů v rámci studijních programů a ideálně bude vytvořena spolupracující síť či klastrová organizace, která by mohla být výsledkem této iniciativy. Cílem je vytvořit dobrou platformu pro formulaci požadavků na tyto obory tak, aby byly v souladu s požadavky firem.

Zdroj: http://www.utb.cz/fame/o-fakulte/na-akademicke-pude-se-setkali-zastupci-strojirenskych-firem