Ukončené projekty

V4Clusters Go International (V4ClusGO) (10/2016 - 09/2017)

Projekt se zaměřoval na budování internacionalizačních kapacity klastrů. Prostřednictvím školení a vzdělávání chtěl povzbudit klastrové organizace a jejich členy (MSP) k realizaci internacionalizačních aktivit a orientaci na nové trhy. Lead partnerem projektu byla Národní klastrová asociace, dalšími partnery byli: Národní aliance inovativních klastrů (HU), Únia klastrov Slovenska (SK) a Národní asociace inovativních podniků (PL). Projekt je spolufinancován z mezinárodního Visegrádského fondu.

Oficiální stránka projektu: http://nca.klastr-portal.cz/en/v4clusters-go-international-v4clusgo

Význam klastrů pro rozvoj obchodu a malých a středních podniků (06/2016 - 11/2016)

Záměrem projektu bylo posílení hospodářského rozvoje České republiky a Srbska využitím nových modelů obchodní spolupráce a specializace na bázi klastrů. Strategie projektu zahrnovala zvýšení internacionalizační kapacity klastrů
a vytvoření předpokladů pro internacionalizační aktivity jejich členů (firem, MSP a dalších organizací a institucí) v rámci pilotního teritoriálního vymezení spolupráce mezi ČR a Srbskem. Projekt byl podpořen z programu Aid for Trade a spolu-financován ze státního rozpočtu ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Více o pojektu v češtině naleznete zde.

Oficiální web projektu: http://cz-rs-clusnet.clusterhouse.rs/en/

Studie proveditelnosti pro založení klastrové organizace v oboru ovocnářství ve Zlínském kraji (05/2016 - 10/2016)

Národní klastrová asociace byla zpracovatelem studie proveditelnosti pro založení klastrové organizace v oboru ovocnářství ve Zlínském kraji. Doba realizace projektu: 05/2016 - 10/2016. Zpracování studie proveditelnosti pro založení klastrové organizace v oboru ovocnářství ve Zlínském kraji bylo spolufinancováno Zlínským krajem. Více zde.

Gender v inovacích - inovace v klastrech (12/2014 - 11/2015)

Projekt Gender v inovacích - inovace v klastrech se zaměřoval na gender mainstreaming
v klastrech v  Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu  byla podpora začlenění tématu gender do všech sfér inovací a posílení inovačního potenciálu klastrů prostřednictvím aplikace genderové perspektivy a  nejlepší praxe z Norska. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Web projektu: http://nca.cz/cs/gender-v-inovacich-inovace-v-klastrech

V4Clusters (10/2013-12/2014)

Projekt byl zaměřen na identifikaci, networking a informatizaci klastrových organizací ze zemí V4, posílení meziklastrové spolupráce uvnitř Višegrádské  skupiny a vytvoření 4 oborových seskupení z klastrů, které budou reprezentovat silné stránky Visegrádské skupiny, tzv. V4 Leading Clusters. Ty pak vypracovaly vlastní akční plány, jak mohou využít aktivit Visegrádské skupiny organizovaných v rámci zviditelnění a globalizaci směrem
k partnerským  destinacím, kterými jsou Japonsko, USA, Izrael a Taiwan. Projekt byl implementován a spolufinancován z mezinárodního Visegrádského fondu.

Web projektu: http://nca.klastr-portal.cz/en/v4clusters

CluStrat (10/2011-11/2014)

Projekt CluStrat se zaměřoval na podporu inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí zaměřených na podporu nově vznikajících odvětví
a  průřezových témat. Projekt CluStrat, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj, byl realizován prostřednictvím Operačního programu  Nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE. Šlo o stěžejní projekt v rámci Strategie Evropské unie pro Dunajský region.

Web projektu: http://nca.cz/cs/clustrat

Další vzdělávání ve Středočeském kraji (10/2012-09/2014)

Projekt svým zaměřením reagoval na identifikovanou poptávku pro vytvoření komplexních vzdělávacích modulů s optimálním množstvím informací pro manažery, facilitátory, pracovníky TH a další pracovníky v návaznosti na subjekty inovační infrastruktury na území Středočeského kraje. Této cílové skupině chtěl umožnit rozvoj kvalifikace, který jí pomůže zvládat nároky současné pozice a zvýší její uplatnitelnost na trhu práce. Cestou k naplnění cílů bylo vytvoření a pilotní ověření 5 inovativních vzdělávacích programů včetně učebních materiálů, e-learningu a pěti tematických učebních publikací. 

Projekt probíhal po dobu dvou let, během kterých došlo k metodickému a obsahovému nastavení jednotlivých kurzů, jejich pilotnímu ověření na vzorku cílové skupiny a následně k úpravě a precizaci metodik do finální podoby dle reflexe požadavků a potřeb cílové skupiny.

Projektový tým zodpovědný za realizaci projektu byl sestaven ze zkušených odborníků s potřebnou kvalifikací. Výstupem projektu bylo 5 inovativních vzdělávacích programů včetně učebních materiálů a e-learningu.

Web projektu: http://www.vzdelavani-inovace-nca.cz/

 

NCA jako pozorovatel v projektech: