Workshop - Bioekonomika pro udržitelný rozvoj

Dne 27. února 2019 v Praze proběhl workshop na téma Bioekonomiky pro udržitelný rozvoj - model meziresortní spolupráce z BádenskaWürttemberska, který uspořádala Národní klastrová asociace (NCA) ve spolupráci s Technologickým centrum AV ČR. Úvodem workshopu bylpředstaven mezinárodní projekt DanuBioValNet, jehož jediným partnerem za ČR je právě NCA, a který se věnuje tématům bioekonomiky a oborů využívající biologické obnovitelné zdroje. Projekt představila Pavla Břusková, prezidentka NCA, která následně uvedla hlavního hosta workshopu, Prof. Dr. Ralfa Kindervatera, výkonného ředitele státní agentury BIOPRO Baden-Württemberg GmbH.

Přes 30 účastníků z řad ministerstev (zastoupen byl Úřad vlády, MZe, MPO, MŽP a MMR), státních agentur, výzkumných a vzdělávacích institucí, firem i klastrů se na příkladu Bádenska-Württemberska seznámilo s procesem koordinovaného rozvoje bioekonomiky na státní úrovni. V úvodu svého vystoupení Prof. Kindervater vysvětlil důležitost a význam bioekonomiky a udržitelného využívání zdrojů, včetně souvislosti s cirkulární ekonomikou, a jako výchozí evropský dokument uvedl Bioekonomickou strategii EU z r. 2012 a aktualizovanou v r. 2018.  Dále představil BIOPRO Baden-Württemberg GmbH, která je státní agenturou podporovanou 5 ministerstvy Bádenska-Württemberska (Ministerstvo hospodářství, práce a bydlení; Ministerstvo financí; Ministerstvo pro záležitosti venkova a ochranu spotřebitele; Ministerstvo životního prostředí, ochrany klimatu a energetiky a Úřad vlády). S 23 pracovníky, rozpočtem 1,7 mil. EUR a dalším financováním se již pět let orientuje na podporu bioekonomiky a zdravotní péče v návaznosti na původní poslání, kterým byla od jejího vzniku v r. 2002 farmacie, biotechnologie a medicínská technika. Významným přelomem pro nasměrování na bioekonomiku byla bádensko-württemberská Státní výzkumná strategie pro bioekonomiku z r. 2013, která v návazném Výzkumném programu pro bioekonomiku alokovala na rozvoj tohoto mezisektorového oboru 14 mil. EUR do r. 2020. K hlavním tématům programu patřil bioplyn, mikrořasy, lignocelulóza, modelování a socioekologický výzkum. BIOPRO chápe svou roli jako vedoucího partnera v tzv. quadruple helix, tedy lídra spolupracující sítě firem/klastrů, univerzit/VaV pracovišť, státních organizací a finančních institucí. 

Prof. Kindervater dále uvedl příklady úspěšných projektů zaměřených na bioekonomiku, jako je využití biopolymerů pro nahrazení tradičních plastů v automobilovém průmyslu, použití fíkovníků pro výrobu bot, výroba chemických látek na biologickém základu (biorafinerie) a také další zpracování bioodpadů. BIOPRO rovněž řídilo komunitu uživatelů 3D tisku BioFabNet, kde bylo testováno využití biopolymerových vláken. 

V rámci závěrečné diskuze, jak začít s bioekonomikou v ČR, Prof. Kindervater uvedl, že nejdůležitější je mít nástroj takovéto politiky, tedy strategii a institucionální infrastrukturu pro její realizaci. Základem pro toto meziooborové téma je tedy spolupráce jak státních, tak následně soukromých subjektů a VaV v konkrétních platformách, jako jsou klastry, a vhodné pobídky formou programů financujících relevantní projekty. Důležité je rovněž propojování finančních nástrojů z národních i evropských fondů. Bioekonomika je příležitostí i pro inteligentní specializaci krajů zvláště v podmínkách, kdy určitý obor specializace představuje silnou stránku určitého regionu. Může jít jak o schopnost regionu produkovat potřebné obnovitelné biologické zdroje, tak rozvíjet inovační technologie pro jejich zpracování. Bioekonomika je šancí pro diverzifikaci průmyslu a sociálně ekonomickou udržitelnost zvláště s ohledem na klimatické změny způsobené využíváním fosilních zdrojů. 

Více informací o  BIOPRO Baden-Württemberg GmbH najdete na www.bio-pro.de

 

Zdroj: Národní klastrová asociace